Školní poradenské pracoviště

Školní speciální pedagog

Mgr. Veronika Škutová

skutovav@4zsfm.cz

PaedDr. Dana Zemánková

zemankovad@4zsfm.cz

  • se zaměřuje na depistáž žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, zejména v nově vznikajících třídách a realizuje diagnostickou a intervenční činnost ve třídách,
  • realizuje podpůrná opatření dle doporučení ŠPZ u žáků se SVP,
  • připravuje v součinnosti s třídními učiteli podklady pro speciálně pedagogické vyšetření žáků,
  • vede administraci dokumentace žáků ke speciálnímu vzdělávání ve školní matrice,
  • spolupracuje se SPC a PPP a dalšími odbornými institucemi,
  • metodicky vede individuálně nebo skupinově činnosti asistentů pedagoga v jejich péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
  • realizuje další aktivity v týmu ŠPP dle požadavků vedení školy.