Školní poradenské pracoviště

Výchovný poradce

Ing. Renata Lichnovská

lichnovskar@4zsfm.cz

Konzultační hodiny nejsou přesně vymezeny. Na základě zkušeností se konzultace poskytují průběžně podle potřeby žáků, pedagogů a zákonných zástupců žáků.

  • poskytuje individuální konzultace pro vycházející žáky a jejich rodiče
  • je zodpovědný za správné a včasné odeslání přihlášek na SŠ
  • poskytuje zákonným zástupcům žáků a žákům informace při odvolacím řízení
  • zprostředkovává kontakt zákonným zástupcům žáků se střediskem výchovné péče, PPP, SPC
  • svolává a vede výchovnou komisi
  • projednává se zákonnými zástupci žáků výchovné problémy žáků
  • zajišťuje zprostředkování vstupní a průběžné diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a mimořádného nadání a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami nebo mimořádně nadané žáky ve školských poradenských zařízeních