Školní poradenské pracoviště

Školní metodik prevence

Mgr. Soňa Halamová

halamovas@4zsfm.cz

Konzultace dle potřeby žáků, rodičů a pedagogů, po předchozí domluvě.

  • koordinuje a realizuje preventivní program školy
  • poskytuje poradenské služby žákům a jejich zákonným zástupcům v případě prevence a projevů rizikového chování (agrese, šikana, kyberšikana a další rizikové formy komunikace prostřednictvím multimedií, násilí, vandalismus, intolerance, antisemitismus, extremismus, rasismus a xenofobie, homofobie, záškoláctví, závislostní chování, užívání všech návykových látek, netolismus, gambling, rizikové sporty a rizikové chování v dopravě, prevence úrazů, spektrum poruch příjmu potravy, negativní působení sekt, sexuální rizikové chování)