Informace o škole

Tradice i současnost

Naše škola na Komenského ulici v Místku je školou s více než stoletou tradicí. V posledních 15 letech procházela rekonstrukcemi a modernizací, přesto si pořád zachovává jedinečnou atmosféru a navozuje pocit domácího prostředí. Každoročně ji navštěvuje přibližně 450 žáků.
Je umístěna poblíž centra města v klidném prostředí vedle parku, před vstupem se jí rozkládá dětské hřiště a velká travnatá plocha. Je dobře dostupná nejen pěšky, ale i městskou dopravou či autem. Toho využívá řada rodičů, hlavně ti s menšími dětmi.
Tvoří ji dvě budovy spojené vestibulem se šatnami. První a druhý stupeň jsou tedy oddělené, což umožňuje přizpůsobit chod školy potřebám žáků. Ti mají k dispozici počítačové učebny, učebnu polytechniky, informatiky, odborné učebny přírodopisu a chemie – fyziky, jsou jim k dispozici dílny a cvičná kuchyňka pro pracovní činnosti, dílna pro výuku keramiky, využívají tělocvičnu i dvě venkovní sportoviště. Třídy prvního stupně jsou vybaveny odpočinkovou zónou. Škola zajišťuje výdej obědů ve školní jídelně.
Škola již mnoho let využívá webový školní informační systém, všechny třídy jsou vybaveny počítačovou technikou pro potřeby běžné výuky, dataprojektory, některé třídy také interaktivními tabulemi.
Dětem je k dispozici také školní družina na ulici F. Čejky, která navazuje na práci prvního stupně, dbá na pestrost nabízených činností a umožňuje za příznivého počasí dětem pobyt na přilehlé zahradě.

Speciální výuka

Naše škola je ve městě jedinou, která kromě běžných žáků vzdělává v každém ročníku, počínaje 4. třídou, i jednu třídu dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Proto v našem kolektivu pedagogů najdete také speciální pedagogy i se zaměřením na logopedii, všechny děti či jejich rodiče navíc mohou využít pomoci školní psycholožky.
Samozřejmostí je u nás individuální přístup k dětem, talentovaným i hendikepovaným. Ve škole pracuje také několik asistentek pedagoga. Máme rovněž dlouholeté zkušenosti s organizací výuky dětí s odlišným mateřským jazykem. Při naší škole bývá otevírána podle potřeb rodičů a dětí i jedna přípravná třída, která je vyhrazena různě znevýhodněným dětem z celého města, aby jim pomohla připravit se na úspěšný začátek v první třídě.

Přátelské prostředí

Pedagogický sbor je stabilní a tvoří jej lidé, kteří svou práci mají rádi a jsou ve svém oboru profesionály. Na prvním stupni je kladen důraz na činnostní učení, na druhém se žáci již více profilují a mají své oblíbené či neoblíbené předměty. Všichni společně se žáky se snažíme o to, aby ve škole bylo příjemné a bezpečné prostředí. 
Žáky nejen vzděláváme, ale je naším cílem vést je rovněž ke slušnosti a vzájemné toleranci. Chceme-li toho všeho dosáhnout, je ovšem také nezbytný respekt k daným pravidlům a jejich dodržování. Všichni by si měli být vědomi, že mají nejen práva, ale i povinnosti. Pochopitelně by to vše nebylo možné bez spolupráce se zákonnými zástupci žáků; ti mají možnost zapojit se také do činnosti Sdružení rodičů. Rádi také zveme rodiče do školy – nejen na školní jarmark či Den otevřených dveří, ale i na setkání ve třídách při výuce.
Co o nás říci závěrem? Snad to, že víme, co a proč děláme, a každý žák je pro nás důležitý.