Šablony II-Personální podpora a rozvojové aktivity pro žáky

Název projektu:    Šablony II-Personální podpora a rozvojové aktivity pro žáky
Registrační číslo projektu:     CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009909
Celkové náklady projektu:    1 763 974,- Kč
Výše dotace:     100 % z celkových způsobilých výdajů
Dotační titul:     Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Doba realizace projektu:     1. 1. 2019 - 31. 12. 2020

Školní psycholog

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - školního psychologa základním školám, které začleňují do kolektivu minimálně tři žáky s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory se speciálními vzdělávacími potřebami.

Čtenářský klub pro žáky ZŠ

Cílem aktivity je realizace čtenářského klubu pro žáky základní školy. Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita umožňuje vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků.

Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ

Cílem aktivity je realizace klubu zábavné logiky a deskových her pro žáky základní školy. Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí. Aktivita vede k rozvoji logického (ale i informatického) a strategického myšlení žáků. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita umožňuje vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků.

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování. Jednotka může být také využita pro žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, kterým aktivita může napomoci upevnit jejich zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu a podpořit zvládnutí standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem např. v hlavních předmětech český jazyk, matematika a cizí jazyk.

Projektový den v ŠD / Projektový den mimo ŠD

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí účastníků. Projektové vzdělávání bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí účastníků.

 

Cíl: Podporovat základy vzdělávání rozvojem čtenářské a matematické gramotnosti, kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem, společné vzdělávání. Realizovat aktivity na osobnostní a sociální rozvoj pedagogů, vzájemné učení škol, personální podporu škol.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.