Šablony III-Personální podpora a rozvojové aktivity pro žáky ZŠ Komenského Frýdek-Místek

 

Název projektu: Šablony III-Personální podpora a rozvojové aktivity pro žáky ZŠ Komenského Frýdek-Místek
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018873
Celkové náklady projektu: 872 958,00 Kč
Výše dotace: 100 % z celkových způsobilých výdajů
Dotační titul: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Doba realizace projektu: 1. 1. 2021 - 31. 8. 2022

Školní psycholog

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - školního psychologa základním školám, které začleňují do kolektivu minimálně tři žáky s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory se speciálními vzdělávacími potřebami.

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování. Jednotka může být také využita pro žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, kterým aktivita může napomoci upevnit jejich zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu a podpořit zvládnutí standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem např. v hlavních předmětech český jazyk, matematika a cizí jazyk.

Projektový den ve výuce

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji kompetencí (znalostí, dovedností, postojů) žáků spadající do témat: polytechnické vzdělávání a/nebo environmentální vzdělávání a/nebo podpora podnikavosti, kreativity a logického myšlení a/nebo kariérového poradenství. Projektová výuka bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí žáků.

Tandemová výuka v ZŠ

Cílem je prohloubit spolupráci učitelů základních škol s ostatními pedagogickými pracovníky a budoucími pedagogy v oblasti podpory společného vzdělávání, rozvoje základních gramotností (ČG a MG) a rozvoje klíčových kompetencí v různých vzdělávacích oblastech a oborech školního kurikula. Díky spolupráci se zlepší kvalita výuky, která bude mít pozitivní vliv na výsledky žáků.

Cíl: Podporovat základy vzdělávání rozvojem čtenářské a matematické gramotnosti, kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem, společné vzdělávání. Realizovat aktivity na osobnostní a sociální rozvoj pedagogů, vzájemné učení škol, personální podporu škol.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.