09. 12. 2022

Šablony I - ZŠ Komenského Frýdek-Místek - Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů, inovativní vzdělávání žáků a spolupráce s rodiči dětí

Název projektu: Šablony I - ZŠ Komenského Frýdek-Místek - Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů, inovativní vzdělávání žáků a spolupráce s rodiči dětí
Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0000648
Celkové náklady projektu: 3 409 242,00 Kč
Výše dotace: 100 % z celkových způsobilých výdajů
Dotační titul: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Doba realizace projektu: 1. 9. 2022 - 31. 12. 2024

Školní speciální pedagog ZŠ 

Cílem  této  aktivity  je  poskytnout  personální  podporu  –  školního speciálního  pedagoga základním  školám  ,  které  začleňují  do  kolektivu  minimálně tři žáky s potřebou podpůrných opatření prvního stupně  podpory. Speciální pedagog diagnostikuje speciální vzdělávací potřeby žáků školy a pomáhá vytvářet a zlepšit podmínky pro úspěšnou integraci žáků  se  speciálními  vzdělávacími  potřebami.  

 

Školní psycholog ZŠ 

Cílem  této  aktivity  je  poskytnout  personální  podporu  –  školního psychologa  základním  školám  s počtem  žáků  180  a  vyšším,  které začleňují  do  kolektivu  minimálně  tři  žáky  s potřebou  podpůrných opatření prvního stupně podpory. Školní  psycholog  zkoumá  klima  ve  třídách,  chování  žáků,  vytváří diagnostiku a poskytuje konzultace pro žáky, pedagogy a rodiče ve škole  nebo  mimo  školu.  Školní  psycholog  spolupracuje  také  se zdravotnickými a jinými organizacemi mimo školu. 

 

Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ 

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pracovníků ve vzdělávání ZŠ pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. 

 

Spolupráce pracovníků ve vzdělávání ZŠ 

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pracovníků ve vzdělávání ZŠ pomocí  vzájemné spolupráce a sdílení zkušeností se zapojením lektora. 

 

Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ 

Cílem aktivity je osobnostní a sociální rozvoj žáků ZŠ a jejich podpora v rozvoji znalostí a dovedností s využitím inovativních forem výuky a  vzdělávání prostřednictvím  netradičních  vzdělávacích  metod a strategií,  které  vedou  žáka  k rozvoji  kreativity,  talentu a samostatnosti. Aktivita dále cílí na snižování předčasných odchodů ze vzdělávání. 

 

Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v ZŠ 

Cílem této aktivity je podpořit inkluzivní klima a komunitní charakter základní  školy, poskytnout  rodičům  informace  a prostor  k diskuzi pro  konkrétní  témata, např.  výuka  ve  škole,  vzdělávací  systém nebo modernizace základních škol. 

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.