02. 12. 2021

Preventivní programy

V měsíci listopadu proběhly v rámci prevence rizikového chování lekce s názvem „Děti v on-line prostředí“ pořádané společností Centrum pro rodinu a sociální péči v Ostravě. Lekcí se zúčastnili žáci 5. – 7. ročníků. Cílem bylo posílit povědomí mezi dětmi o rizicích v online prostředí a motivovat je k zodpovědnému chování tak, aby byli schopni lépe rozpoznat konkrétní rizikové situace, přímo jim cíleně předcházet či na ně vhodně reagovat. Téma lekce se zaměřilo na bezpečné a promyšlené používání internetu, sociálních sítí, vhodnou sebeprezentaci, prevenci kyberšikany, kybergroomingu apod. Během programu se ukázalo, že s některými riziky se už děti setkaly, umí poměrně vhodně reagovat, avšak plně si neuvědomují jak rizika, kterým se vystavují, tak následky, které by z nezodpovědného a nepromyšleného jednání mohly nastat. Také je pro ně vzhledem k věku obtížnější zodpovědně přistupovat ke svému soukromí a chránit jej.

Program se ukázal jako pozitivní v tom ohledu, že pomohl děti vybavit kompetencemi pro vyhýbání se rizikovým situacím a navedl je k zodpovědnějšímu přístupu k online prostředí.