4ZŠ Frýdek-Místek

Základní škola Frýdek-Místek
Komenského 402, 738 01 Frýdek-Místek
e-mail: 4zsfm@4zsfm.cz, tel: +420 558 432 551
IČ: 68157894
Datová schránka: feuhuph

Žákovský parlament

Žákovský parlament je orgánem žáků, který žákům umožňuje nejméně jednou měsíčně diskutovat s vedením školy a demokratickou cestou hledat a nalézat nejvhodnější řešení jejich problémů, uspokojování jejich potřeb a zájmů. Žákovský parlament spolupracuje zejména s ředitelem školy, sdružením rodičů a radou školy.

  1. Žákovský parlament je tvořen zástupci všech tříd a to od 5. – 9. ročníku.
  2. Žáci zvolí v každé třídě dva žáky- mluvčí třídy (předsedu a místopředsedu ), členy žákovského parlamentu školy.
  3. Mluvčí třídy zastupují třídu na schůzkách žákovského parlamentu, jsou povinni zpětně informovat třídu o průběhu a výsledcích (úkolech) jednání žákovského parlamentu.
  4. Jsou voleni na jeden školní rok, ale v průběhu roku mohou být vyměněni, jestliže jsou pro to důvody a žákovská samospráva třídy takový návrh odhlasuje.
  5. Člen žákovského parlamentu má v průběhu jeho jednání možnost přednést takový návrh své třídy, který byl při předchozím hlasování ve třídě schválen prostou většinou hlasů. Návrh předkládá za třídu ve formulaci, o které je možno v žákovském parlamentu hlasovat.
  6. Zástupci tříd mají v žákovském parlamentu hlasovací právo.
  7. Rozhodnutí parlamentu je právoplatné, účastní-li se jednání alespoň polovina členů žákovského parlamentu.
  8. Pověřený žák žákovského parlamentu pořizuje stručný zápis o jeho jednáních a zejména zapisuje výsledky každého hlasování.
  9. Jednání žákovského parlamentu jsou veřejné, může se ho zúčastnit i kterýkoli žák nebo dospělý zaměstnanec školy. Tito hosté mají právo vystoupit v diskusi, nemají však právo hlasovat.

Žákovská rada. Je tvořena členy zvolenými školním parlamentem. – Předseda, místopředseda zapisovatel, nástěnkář, koordinátor soutěží (sběrový, sportovní....). Rada se operativně schází, svolává zástupce tříd na schůzky žákovského parlamentu a pověřuje je úkoly, které je třeba ve třídách projednat. Její volební období je jeden školní rok. Odvolání člena žákovské rady je dáno důvody jako je neplnění svých povinností a vážné přestupky proti školnímu řádu.
Návrh na odvolání člena musí být schválen nadpoloviční většinou hlasů v parlamentu.