4ZŠ Frýdek-Místek

Základní škola Frýdek-Místek
Komenského 402, 738 01 Frýdek-Místek
e-mail: 4zsfm@4zsfm.cz, tel: +420 558 432 551
IČ: 68157894
Datová schránka: feuhuph

Škola OnLine

Přihlášení

Vážení rodiče, zde se můžete přihlásit do Školy OnLine pro zjištění informací o vašem dítěti.

eStrava

INFORMACE ŘEDITELKY ŠKOLY 13. 10. 2020

Vážení rodiče,
v souladu s krizovým opatřením vlády ze dne 12. 10. 2020 Vám sdělujeme, že počínaje dnem 14. 10. 2020 vláda omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 od 0:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod.

 • provoz základních škol podle školského zákona a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole; tento bod se nevztahuje na třídy podle § 16 odst. 9 školského zákona, v našem případě tříd 4. C, 5. C, 6. C, 7. C, 8. C a 9. C. Tyto uvedené třídy se vzdělávají i nadále prezenční formou ve škole dle upraveného rozvrhu.

 

Ostatní třídy školy se vzdělávají vzdálenou formou podle upraveného rozvrhu.

Na rozdíl od distanční výuky, která probíhala na jaře, je účast na výuce z domova tentokráte povinná, a pokud se této výuky nebudou moci žáci ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů zúčastnit, je nutné, aby tyto žáky jejich zákonní zástupci omluvili.

V týdnu od 26. do 30. října 2020 budou následovat podzimní prázdniny. Distanční výuka nebude probíhat.

Školní družina

 • uzavřena

 

Školní stravování v době distanční výuky

 • je umožněno pouze žákům v prezenční výuce – třídy 4. C, 5. C, 6. C, 7. C, 8. C a 9. C.
 • všem ostatním žákům v distanční výuce (výuka z domova) bude strava odhlášena hromadně.

 

Žádáme rodiče žáků výše uvedených tříd, kteří se budou vzdělávat prezenčním způsobem (ve škole) a nemají zájem o školní stravování svého dítěte, aby školní stravu řádně odhlásili.

Vzhledem ke skutečnosti, že informace o podmínkách se stále upřesňují, žádám o průběžné sledování informací na našich webových stránkách a v systému Škola OnLine.

Odkaz na MŠMT: https://www.msmt.cz/nejcastejsi-dotazy-ke-skolstvi-a-koronaviru-1

Postup školy:

1. Základní cíl vzdělávání na dálku – distančním způsobem

 • Udržet žáky v pravidelném vzdělávání. Nastavit respektující komunikaci mezi žáky, jejich rodiči a učiteli s cílem pokračovat ve vzdělávání žáků i v mimořádné situaci.

 

2. Principy a zásady

 • Zmapovali jsme individuální podmínky žáků – dotazníky v září 2020.
 • Máme potřebné dovednosti i připravenou techniku.
 • Máme jednu komunikační platformu pro komunikaci s žáky, rodiči i kolegy (MS TEAMS).
 • Žáci byli zaškoleni v běžné prezenční výuce včetně bezpečného přihlašování.
 • Děláme maximum pro zapojení každého žáka.
 • Zákonným zástupcům jsme zpracovali stručný manuál pro využívání MS TEAMS, včetně možnosti online konzultací a třídních schůzek.
 • Všichni zaměstnanci, žáci i rodiče mají přístup do informačního systému, znají hesla, jsou instruováni o používání základních funkcí.
 • Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v tradičních třídách bude poskytováno prostřednictvím obou forem ( off-line i on-line) speciálním pedagogem.
 • Stanovili jsme pravidla k časovému a obsahovému rozvržení on-line i off-line výuky.
 • Máme pravidla pro hodnocení a poskytování zpětné vazby jednotlivým žákům.
 • Budeme monitorovat a vyhodnocovat průběh distančního vzdělávání, reagovat na podněty a situace – optimalizovat systém.
 • Základní informačním zdrojem pro školu a veřejnost jsou stránky MŠMT.

 

3. Formy vzdělávání:

On-line

 • MS Office 365
 • MS Whiteboard

 

Off-line

 • Listinná forma k vyzvednutí ve vestibulu školy od 19.10.2020 denně od 9.00 do 11.30 hodin.

 

4. Vzájemná komunikace – nezbytně nutná pro splnění

Učitelé – žáci nebo rodiče:

 • V první fázi se uskutečnila on-line třídní schůzka – videohovor pro ověření navázání kontaktu od 5. do 8.10 2020.
 • V případě problémů s on-line připojením stačí i telefon. Hlavním koordinátorem vzdělávání žáků je i v podmínkách vzdělávání na dálku třídní učitel. Dohodne pravidla pro komunikaci se žáky třídy, s ostatními učiteli, např. třídnická hodina on-line.
 • Zajistit, aby se do výuky na dálku mohlo zapojit co nejvíce žáků. Vyhodnocovat jejich zapojení, učitelé budou tolerantní a podporující. Hlavním kritériem je funkčnost zvoleného a dohodnutého způsobu komunikace.
 • Respektujeme, že někteří žáci mají velmi omezené nebo žádné možnosti on-line připojení.
 • Budeme podporovat samostatnost žáků.
 • Samostatnost nepřeceňujeme zejména u mladších žáků, a to zvláště ve vztahu k nové látce a samostudiu. Optimálním přístupem je diferenciace obtížnosti úkolů.
 • Při komunikaci se žáky se snažíme o srozumitelná a jednoznačná zadání a pokyny. Budeme akceptovat potřebu časové flexibility v rodinách žáků.

   

Třídní učitel – žáci:

 • Vzájemná komunikace bude probíhat v pravidelný čas.
 • Využívat komunikaci prostřednictvím výše uvedených technologií.

 

5. Hodnocení – bude poskytovat oporu pro učení:

 • Maximálně budeme podporovat schopnost žáků sledovat a hodnotit rozvoj svých vědomostí a dovedností.
 • Podporujeme vlastní hodnocení/sebehodnocení žáků. Zadání pro žáky formulujeme tak, aby z nich byla jasná kritéria dobrého výkonu.
 • Maximální pozornost věnujeme poskytování zpětné vazby žákům, která jim pomůže zlepšovat učení a motivuje je k další práci.

 

Děkuji všem zúčastněným za spolupráci

Ve Frýdku-Místku 13. 10. 2020

Mgr. Šárka Nahodilová, ředitelka školy